Nabór do oddziału przedszkolnego

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 1 DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OSTROŁĘCE

na rok szkolny 2017/2018

 

§ 1. Podstawa prawna

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole określa ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

§ 2. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. W roku szkolnym 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w Szkole przyjmowane są dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie miasta Ostrołęki.
 3. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzona za pomocą systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 4. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

§ 3. Komisja rekrutacyjna

 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • Dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • Pedagog szkolny.
 1. Komisja rekrutacyjna działa od dnia powołania do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
 2. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. Przewodniczący:
 • Kieruje pracami związanymi z realizacją obowiązujących zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole.
 • Umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami.
 • Zwołuje i prowadzi posiedzenia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 • Nadzoruje prace komisji rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna w szczególności:
 • Sporządza listę kandydatów, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 • Sporządza informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
 • Sporządza informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym;
 • Dokonuje ustalenia wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • Ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 • Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego wraz z załącznikami;
 • Na wniosek rodzica dziecka sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole,
 • Dokonuje podziału dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

§ 4. Składanie wniosków rekrutacyjnych

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
 2. Zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, który jest dostępny na stronie: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji.
 4. Przedszkole umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem tzw. „pierwszego wyboru”.
 5. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego oddziału przedszkolnego niż „przedszkole pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” (wersję papierową) z „przedszkola pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu/ szkole wskazanym przez system.

§ 5. Kryteria rekrutacyjne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe oraz ustalone przez organ prowadzący.
 • Kryteria ustawowe wraz z liczbą punktów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
 1. wielodzietność rodziny kandydata – 64 pkt;
 2. niepełnosprawność kandydata – 64 pkt;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 64 pkt;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 64 pkt;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 64 pkt;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 64 pkt;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 64 pkt;
 • Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde kryterium:
 1. Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;
 2. Rodzina dziecka korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 16 pkt;
 3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już lub bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranego przedszkola pierwszego wyboru lub szkoły wskazanych na pierwszej pozycji we wniosku – 8 pkt;
 4. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie – 4 pkt;
 5. Dziecko uczęszczające wcześniej do publicznego żłobka (placówki opieki nad dzieckiem do lat 3) – 2 pkt;
 6. Przedszkole/szkoła wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania dziecka – 1 pkt.
 7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 8. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 9. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 5. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 576, 1583, 1860).
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • zaświadczenie wydane przez miejski ośrodek pomocy rodzinie o objęciu rodziny wsparciem;
 • kopia „Karty Wielkiej Rodziny” lub kopia „Karty Dużej Rodziny”;
 • oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie;
 • zaświadczenie wydane przez żłobek poświadczające pobyt dziecka do lat 3.
 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.

 

§ 6. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 15.03.2017 r. godz. 800 28.03.2017 r.

godz. 1500

Adres strony dla rodziców www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl
2. Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 15.03.2017 r. godz. 800 28.03.2017 r.

godz. 1500

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 15.03.2017 r. godz. 800 31.03.2017 r.

godz. 1500

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11.04.2017 r. godz. 800
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.04.2017 r. godz. 800

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

6. Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 22.05.2017 r. godz. 800 26.05.2017 r.

godz. 1500

7. Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 22.05.2017 r. godz. 800 26.05.2017 r.

godz. 1500

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 22.05.2017 r. godz. 800 31.05.2017 r.

godz. 1500

9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 06.06.2017 r. godz. 800
10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.06.2017 r. godz. 1500

 

§ 7. Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic (prawny opiekun) dziecka w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za weryfikację danych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej, do której został złożony wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu faktycznego w złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczeniach, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

DO POBRANIA

Oświadczenia o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata