REGULAMIN KONKURSU NA NAJKULTURALNIEJSZEGO UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

1.      Dwa razy w roku szkolnym: przed radami pedagogicznymi – klasyfikacyjnymi klasy  wybierająNajkulturalniejszego Ucznia” swojej klasy poprzez głosowanie ( o sposobie głosowania decyduje dana klasa).

2.      Najkulturalniejszy Uczeń” danej klasy musi spełniać 15 z 19 wymagań zawartych w „ Kryteriach wyboru najkulturalniejszego ucznia” SP 4 ( załącznik nr 1).

3.      Sekretarz klasowy sporządza protokół z głosowania (załącznik nr 2), który podpisuje: gospodarz klasy i wychowawca.

4.      Gospodarz klasy dostarcza przewodniczącemu Zespołu Wychowawców SP 4 protokół wyboru na co najmniej 2 dni przed radą pedagogiczną – klasyfikacyjną.

5.      Spośród zwycięzców klasowych konkursu na „Najkulturalniejszego Ucznia” Zespół Wychowawców, nauczycielki świetlicy, p. bibliotekarka przed posiedzeniem klasyfikacyjnym wybierają „Najkulturalniejszego Ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce” ( istnieje możliwość wyboru kilku uczniów).

6.      Jeżeli  Uczeń danej klasy będzie 2 razy zwycięzcą konkursu otrzyma oprócz dyplomu nagrodę rzeczową ( np. książkę).

7.      Dyrektor nagradza zwycięzcę/ zwycięzców: klasowych - dyplomem gratulacyjnym ;szkolnych -  dyplomem i nagrodą rzeczową na:

·         apelu podsumowującym I semestr;

·         na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

8.      Rodzice zwycięzców klasowych otrzymują list gratulacyjny od dyrektora szkoły  i wychowawcy klasy na apelu podsumowującym I semestr.

9.      Rodzice „Najkulturalniejszych Uczniów SP 4 roku szkolnego ……/…….” otrzymują list gratulacyjny od dyrektora, przewodniczącego Rady Rodziców i wychowawcy klasy na uroczystości zakończenia danego roku szkolnego.

 

                       Zespół Wychowawców

                           SP 4 w Ostrołęce

 

 

(załącznik nr 1)

 

KRYTERIA WYBORU NAJKULTURALNIEJSZEGO UCZNIA

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Uczeń/ uczennica:

1.       Jest osobą życzliwą, można na nią liczyć w każdej sytuacji.

2.       Nie przeklina.

3.       Posługuje się pięknym językiem, przyjemnością jest słuchanie jego wypowiedzi.

4.       Bardzo często używa „magicznych słów”.

5.       Jest uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

6.       Ma poczucie humoru, ale nie wyśmiewa się z innych.

7.        Jest tolerancyjny.

8.       Nie obgaduje kolegów za plecami, jest szczery.

9.       Jest wzorowym uczniem /ocena z zachowania/.

10.   To osoba sympatyczna i lubiana.

 11.    Nie używa przemocy fizycznej, nie bije innych, nie jest agresywny.

 12.     Współpracuje z innymi osobami, nie pracuje tylko na swoje konto.

 13.     Potrafi słuchać, dyskutować, nie przerywa wypowiedzi i nie krytykuje.

 14.     Przestrzega kontraktów, umów zawartych w szkole z nauczycielami i kolegami.

 15.     Nie skarży, ale staje w obronie słabszych.

 16.     Nie udaje kulturalnego, nie podlizuje się, po prostu taki jest.

 17.     Nie zabiera i nie niszczy czyjejś własności.

 18.     Dba o swój estetyczny wygląd.

 19.     Wypełnia obowiązki dyżurnego i dba o porządek w swoim otoczeniu.

KANDYDAT MUSI SPEŁNIAĆ PODANE WYMAGANIA 

MINIMUM W 15  Z PODANYCH 19 KRYTERIÓW.