ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EWAKUACJI W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM

 

1.ORGANIZACJA  EWAKUACJI

            

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji Dyrektor lub jego zastępca oraz osoby upoważnione przez dyrektora.

 

Ewakuację należy przeprowadzić w przypadku wystąpienia

§         zagrożenia pożarowego obiektów

§         zagrożenia wybuchu ”bomby” (telefoniczna informacja o podłożonym ładunku wybuchowym ),

§         zagrożenie wybuchem gazu budynków sąsiadujących z obiektami szkoły lub katastrofą komunikacyjną w pobliżu obiektów szkolnych

§         innymi zagrożeń lub w celu przeprowadzenia ćwiczeń (obowiązujące obecnie przepisy zobowiązują Dyrektora szkoły do praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji co najmniej raz na 2 lata. O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń należy na 7 dni przed wyznaczonym terminem zawiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej).

 

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:

 

1. Niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających w budynku o powstaniu zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Powiadomienie odbywa się w szkole przez trzy dzwonki w odstępach pięciosekundowych osoby wyżej wymienione.

 

2.  Kierujący akcją wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup młodzieży, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu , kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia.

Odpowiedzialność za grupy młodzieży należy osób, prowadzących w danym czasie zajęć z poszczególnymi grupami. Po usłyszeniu sygnału nauczyciel wyprowadza uczniów przed salę lekcyjną, sprawdza z jednym z uczniów czy nikt nie pozostał w sali a następnie podąża w kierunku wyjścia przeznaczonego dla danej Sali. W przypadku większego zatłoczenia przy przypisanym wyjściu ma prawo skorzystać z innego, najbliższego, którym grupa może wydostać się na zewnątrz.

 

3. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń w których powstał, pożar(lub wystąpiło inne zagrożenie)lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń w których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z rożnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.

 

4. Podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie osób należy kierować na poziomie drogi ewakuacji a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne do najbliższych wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz obiektu  w oznaczone miejsce zbiorki. Ostatecznie o koncentracji ewakuowanych osób poza  strefami zagrożonymi decyduje kierujący akcją ewakuacyjną.

 

5. Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków lub przenosić na rękach.

 

6. W trakcie ewakuacji sprawdzane są:

 

- przebieralnie przez nauczyciela wf-u

 

- ubikacje górne przez sprzątaczki

 

- ubikacje dolne przez pracownika sekretariatu

 

7. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, (zwłaszcza z piętra)osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najdalej oddalony od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować z zewnątrz budynku przy pomocy sprzętu przybyłych jednostek PSP.O fakcie blokady i odcięciu osób należy wszystkimi środkami powiadomić kierującego akcją.

Osoby odcięte od wyjścia na parterze ewakuować oknami.

 

8. Uczniowie zbierają się poza terenem szkoły w zależności od miejsca opuszczenia budynku.

 

 

  1. KOLEJNOŚĆ EWAKUACJI I DROGI EWAKUACJI

 

a)      jeśli zagrożenie powstało w czasie lekcji:

 

1.      parter sale 4,5,6 i gabinet pedagoga – wyjściem głównym

2.      sale 16, 17, 35 i 36 – wyjściem na taras

3.      sale 31 i 33 schodami na dół wyjściem na taras

4.      korytarz górny sale 25 i 26 schodami na dół wyjściem na taras

5.      sale 27 i 28 schodami przy bibliotece na dół wyjściem głównym

6.      sala gimnastyczna mniejsza przez własne wyjście awaryjne

7.      sala gimnastyczna większa przez własne wyjście awaryjne

8.      dzieci jedzące obiad i dosługa kuchni przez wyjście na korytarz i wejście główne na zewnątrz

9.      szatnia – przez wejście do szatni (odpowiedzialna szatniarka)

 

b)    jeśli zagrożenie powstało w czasie przerwy:

 

1.      nauczyciele przebywający w stołówce szkolnej i pracownicy kuchni wyprowadzają dzieci przez drzwi wejściowe do stołówki, a następnie drzwi główne szkoły

2.      nauczyciele będący na dyżurze pełnią rolę osób porządkowych kierujących uczniów do wyjścia lub pilnujących porządku przy schodach zapobiegając tłumnemu schodzeniu

3.      nauczyciele pełniący dyżur na boisku zabezpieczają wejście do szkoły przed ewentualnym wbieganiem uczniów do budynku.

4.      inni nauczyciele znajdujący się na terenie szkoły pomagają w ewakuacji uczniów.

 

 

c) w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, niskie temperatury itp.) zbiórka osób ewakuowanych odbywa się w holu głównym ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2.

 

  1. ROZMIESZCZENIE KLUCZY DO DRZWI – PUNKTÓW EWAKUACJI:

 

1.      drzwi główne – w sekretariacie szkoły

2.      drzwi będące wyjściem na taras – nad drzwiami

3.      w sali gimnastycznej mniejszej i większej – nad każdymi drzwiami prowadzącymi do sal

4.      DRZWI OD MAŁEGO KORYTARZA PROWADZĄCE DO SAL GIMNASTYCZNYCH POZOSTAJĄ NA STAŁE OTWARTE

5.      drzwi od kuchni – nad drzwiami

6.      drzwi od szatni – za kratami, ale w zasięgu ręki

 

  1. OZNAKOWANIA DROGI EWAKUACJI I PLANÓW EWAKUACJI:

 

1.      Numery odpowiednich służb rozmieszczone w widocznym miejscu w sekretariacie szkoły oraz nad automatem telefonicznym na korytarzu dolnym i w pokoju nauczycielskim:

 

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

POLICJA

997

POGOTOWIE GAZOWE

992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

994

 

 

2.      Na korytarzach plany rozmieszczenia gaśnic.

3.      Gaśnice rozmieszczone są w następujących miejscach:

 

§        kuchnia

§        pomieszczenie ksero

§        szatnia

§        sala komputerowa

§        korytarz dolny

§        korytarz górny

§        sala chemiczna

§        sekretariat

§        biblioteka

 

4.      Oznakowanie fotoluminescencyjne:

 

§        drogi i kierunku ewakuacji (oznaczenia 101D.F, 102 D.F, 103 B, 104F, 105 D.F, 106 D.F)

§        drogi do hydrantów (oznaczenia 201 E)

§        lokalizację wyłączników  prądu i gazu

§        Lokalizację gaśnic (oznaczenia 202 C.E)

§        Telefonu (oznaczenia 205 E)

 

5. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

 

  1. Zasady alarmowania:

 

1.      Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

 

a)      wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

b)      Państwową Straż Pożarna – telefon 998

c)      Dyrektora – telefon ………….

d)      Lub Zastępcę – telefon ………………

 

2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą należy wyraźnie podać:

 

a)      gdzie się pali (nazwę obiektu), dokładny adres, numer kondygnacji;

b)      co się pali np. odzież w szatni itp.;

c)      czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne;

d)      numer telefonu, z którego podaje się informację oraz imię i nazwisko.

 

UWAGA! Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie ewentualne sprawdzenie.

 

 

                  3. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

 

                        a) Pogotowie Ratunkowe         ………tel.       999

                        b) Policję                                 ………tel.       997

                        c) Pogotowie Gazowe             ………tel.       992

                        d) Pogotowie Energetyczne      ………tel.       991

                        e) Pogotowie Wodociągowe    ………tel.       994

 

  1. Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia

 

1.      Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo – gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.

2.      Do czasu przybycia straży pożarnej nad akcją rolę kierowniczą sprawuje Dyrektor lub Zastępca, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez Dyrektora. Każdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.

3.      Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:

 

a)      w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ich ewakuację z zagrożonego rejonu.

b)      wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych będących pod napięciem)

c)      usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.

d)      Nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

e)      Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególna ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy.  Wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłonić usta np. wilgotna chustką.

 

 

 

Zasady ewakuacji opracował                                      Dokument zatwierdzono dnia

Marek Niziołek                                                                      19 września 2006r