REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZA FREKFENCJA W SP NR 4”

 

I.                    Zasady przeprowadzania konkursu:

 

1.       W konkursie uczestniczą klasy I-VI wchodzące w skład Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce.

2.       Frekwencja indywidualna i klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 10 dnia następnego miesiąca) do części dziesiętnych zgodnie z regułą matematyczną.

3.       Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: Opiekunowie SU.

4.       Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy. W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziały w konkursie.

5.       Zestawienie wyników konkursu prowadzi samorząd szkolny. Dane prezentowane są na tablicy ogłoszeń.

 

 

II.                 Nagrody :

 

1.       Nagroda klasowa przyznawana jest klasie za najlepszą frekwencję w danym miesiącu nauki oraz na koniec roku szkolnego.

2.       Nagrodą roczną dla klasy jest kwota 150 zł – dofinansowania do ustalonej z wychowawcą formy ( np.: wyjście na basen, wycieczka, kino, ognisko, lody, itp. )

3.       Nagrodą miesięczną dla klasy jest dzień nie pytany.

4.       Wyniki konkursu i informacja o dniu nie pytanym zostaną zamieszczone w gablocie koło sekretariatu 10 danego miesiąca.

5.       Na koniec roku szkolnego uczeń ze 100% otrzymuje nagrodę rzeczową.

6.       Rodzice ucznia ze 100% frekwencją otrzymują od dyrekcji szkoły list gratulacyjny.