REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2005 Nr 267, poz. 2259) oraz  stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2006 Nr 26, poz. 186).

 

§ 1

Stołówka szkolna posiada ograniczoną liczbę przygotowywania posiłków (maksymalnie 200 pełnych obiadów)

 

§ 2

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4, pracownicy Zespołu Szkół nr 4 oraz w miarę możliwości osoby z zewnątrz.

 

§ 3

                Korzystanie z posiłków szkolnych jest odpłatne.

 

§ 4

Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w  stołówce szkolnej równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

 

§ 5

Z bezpłatnych posiłków korzystają uczniowie wytypowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce i Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

 

§ 6

                Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub z części opłat za posiłki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub losowej.

 

§ 7

Opłata za posiłki spożywane przez pracowników szkoły, zarówno pedagogicznych jak

i niepedagogicznych równa się wysokości:

-          kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków,

-          kosztów administracyjno – rzeczowych tj. kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu ciepłej

i zimnej wody, wywozu nieczystości oraz z tytułu odprowadzania ścieków,

-          kosztów osobowych pracowników kuchni tj. wynagrodzeń łącznie z pochodnymi.

 

§ 8

Dla osób z zewnątrz (spoza szkoły) dodatkowo nalicza się marżę w wysokości 20% w stosunku do stawki żywieniowej pracowników.

 

§ 9

Uwzględniając koszty wymienione w § 3, 4,5 dla n/w osób organ prowadzący ustalił cenę za jeden pełny posiłek (stan na 15. 02. 2010r):

-          uczniowie 3,00 zł,

-          pracownicy szkoły – 4,30 zł,

-          osoby spoza szkoły – 5,10 zł.

Istnieje możliwość wykupienia samych zup. Uwzględniając koszty wymienione w § 3, 4, 5 ustalono cenę za jedną zupę, która wynosi:

-          uczniowie – 1,00 zł,

-          pracownicy szkoły – 1,40 zł,

-          osoby spoza szkoły 1,70 zł.

 

§ 10

Opłaty przyjmuje nauczyciel świetlicy w dwóch pierwszych dniach roboczych każdego miesiąca i wydaje pokwitowanie wraz z kartą obiadową.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłaty za obiady może przyjmować inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

§ 11

Karty obiadowe wydawane są w dwóch kolorach w zależności od projektu graficznego w danym miesiącu 

-          inny dla uczniów szkoły podstawowej

-          inny dla uczniów gimnazjum

 

§ 12

Karta żywieniowa honorowana jest w całości. Pojedyncze kupony żywieniowe nie upoważniają do odbioru posiłków.

 

§ 13

Obiad otrzymuje tylko właściciel karty żywieniowej, a warunkiem otrzymania posiłku jest okazanie pracownikowi stołówki szkolnej obowiązującej w danym miesiącu karty obiadowej.

 

§ 14

W przypadku długotrwałej nieobecności ucznia należy o takim fakcie powiadomić intendenta szkoły.

 

§ 15

Odliczenie pieniędzy następuje od trzeciego dnia od daty zgłoszenia.

 

§ 16

Obiady są wydawane w czasie dwóch dwudziestominutowych przerw:

-          dla uczniów szkoły podstawowej – 1120 - 1140,

-          dla uczniów gimnazjum – 1225 – 1245.

 

§ 17

Wydawanie obiadów odbywa się na zasadzie samoobsługi tj.:

-          zupę uczeń nalewa sobie sam, w przypadku uczniów kl. I – III pomaga im pracownik stołówki,

-          drugie danie uczniowie korzystający z obiadów odbierają w okienku,

-          po skończonym posiłku osoba korzystająca z obiadu zobowiązana jest do zwrotu naczyń do zmywarki.

 

§ 18

Niedozwolone jest kilkakrotne nieuprawnione  korzystanie z zupy.

 

§ 19

                Duplikatu karty żywnościowej nie wydaje się.

 

§ 20

                Uczeń, który zagubił kartę żywnościową obowiązany jest zgłosić ten fakt do intendenta szkoły w formie oświadczenia, które określa okoliczności i przybliżoną datę zagubienia karty.

 

 

§ 21

                Uczniowi, który zagubił kartę żywnościową posiłek wydawany jest pod koniec drugiej przerwy obiadowej. Fakt wydania posiłku odnotowuje się na druku zastępczym wydanym uczniowi przez intendenta.

 

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wyjaśnień udziela Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce.

 

§ 23

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wchodzi w życie od dnia 15.02.2010r.