Regulamin wycieczek i imprez organizowanych przez Zespół Szkół nr 4

w Ostrołęce

 

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 434 poz. 227 ze zmianami),

2)       Ustawa o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. tekst jednolity z 2005r. Nr 108, poz. 908 art.12,

3)      Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawcze                 i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516),

4)       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997r. Nr 57, poz. 358),

5)      Rozporządzenie MEN z 17 sierpnia 1992 w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa    i higieny w szkołach i placówkach publicznych – Dz.U. Nr 65, poz. 331 ze zmianami,

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r.        w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach             i placówkach( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69).

7)      Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 z 1996r., poz.113 z późn. zm.)

8)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,        poz. 578)

9)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752)

10)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12 poz. 67       z 1997 r. z późn. zm.)

11)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).

12)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624)

13)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej       (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

 

 

 

§ 1

 

Zasady ogólne

 

 

1.         Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

2.         Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a)      poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b)      poznawanie kultury i języka innych państw,

c)      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

d)     wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e)      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

f)       podnoszenie sprawności fizycznej,

g)      poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

h)      upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

i)        przeciwdziałanie patologii społecznej,

j)        poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3.         Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4.         Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

5.         Dla uczniów klas I-III powinny być organizowane wycieczki przedmiotowe                 i turystyczno-krajoznawcze na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno-turystycznego.

6.         Dla klas IV-VI wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze na terenie województwa, regionu i kraju.

7.         Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających              z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

8.         Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego planu wycieczek szkolnych oraz z planów dydaktycznych (edukacyjnych) w przypadku wycieczek przedmiotowych.

9.         Organizację innych form krajoznawstwa i turystyki (wycieczek turystyki kwalifikowanej, wycieczek zagranicznych ...) określają odrębne przepisy.

 

 

§ 2

 

Rodzaje wycieczek

 

1.      Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a)      wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, w ramach zajęć lekcyjnych,  pozalekcyjnych           i pozaszkolnych,

b)      wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga                   od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c)      imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

d)     imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne,

e)      imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga   od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,      w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym,

f)       szkoła może także organizować imprezy zagraniczne w/w formach                 po uzyskaniu zgody dyrektora i zawiadomieniu organu nadzorującego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zawiadomienie musi zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, a także listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz                z określeniem ich wieku),

g)      w organizowaniu w/w form wycieczek szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

§ 3

 

Kierownik wycieczki, imprezy

 

1.         Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły,

2.         Kierownikiem może być także osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs dla kierowników wycieczek szkolnych lub jest instruktorem harcerskim albo posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź pilota wycieczek,

3.         Kierownikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być:

a)      osoba znająca ponadto język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

4.         Kierownikiem obozu wędrownego, w którym udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwanie się sprzętem specjalistycznym może być:

a)      osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs dla kierowników obozów wędrownych,

b)      osoba pełnoletnia, która posiada uprawnienia przewodnika turystycznego     lub instruktora turystyki krajoznawczej, bądź pilota wycieczek.

5.         Kierownikiem imprezy kwalifikowanej, w której wymaga się od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwanie się sprzętem specjalistycznym może być:

a)      osoba pełnoletnia, która posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika, instruktora turystyki kwalifikowanej lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

 

 

§ 4

 

Zadania i kompetencje kierownika wycieczki i imprezy

 

1.         Opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy.

2.         Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

3.         Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki       lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

4.         Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania , (Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996r. i Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.).

5.         Pozyskanie od rodziców informacji o stanie zdrowia i ewentualnej chorobie lokomocyjnej.

6.         Określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.

7.         Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek                oraz apteczkę pierwszej pomocy.

8.         Zorganizowanie transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników.

9.         Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.

10.     Opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce.

11.     Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.

12.     Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

§ 5

 

Opiekun wycieczki, imprezy

 

1.         Opiekunem wycieczki lub imprezy może być:

a)      nauczyciel,

b)      inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora szkoły,

c)      opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju,

d)     w przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.

 

§ 6

 

Zadania opiekuna

 

1.         Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

2.         Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

3.         Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,                     ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4.         Nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,

5.         Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,

6.         Sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne, 

7.         Potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci,

8.         Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację (bezkosztową) wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.

 

§ 7

 

Odpowiedzialność prawna kierownika i opiekuna

 

Za nieprawidłowe wypełnianie swoich obowiązków kierownik i opiekun wycieczki/imprezy może ponieść:

1.         Odpowiedzialność karną za rażące niedopełnienie obowiązków przez co narażony został uczeń na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub ciężkiego uszczerbku zdrowia,

2.         Odpowiedzialność cywilną – w formie zadośćuczynienia dla poszkodowanego ucznia, wynikającego z Kodeksu cywilnego,

3.         Odpowiedzialność służbową, która wynika z Karty Nauczyciela lub Kodeksu pracy.

 

§ 8

 

Obowiązki uczestników wycieczki

 

1.         Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 

a)      przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b)      poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

c)      wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

d)     w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,

e)      w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

f)       nie zaśmiecać pojazdu,

g)      korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

h)      w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy,

i)        dbać o higienę i schludny wygląd,

j)        nie oddalać się z miejsca zakwaterowania,

k)      w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

l)        zachowywać się zgodnie z Regulaminem wycieczki i z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

m)    przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

Zasady organizacji wycieczek

    

 

1.         Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.

2.         Udział ucznia w wycieczkach/ imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców,              z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych.

3.         W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,       w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

4.         Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach i innych przeciwwskazaniach.

5.         Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym             i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

6.         Wycieczki turystyczno – krajoznawcze powinny być organizowane od poniedziałku do piątku oraz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w corocznie ustalonym terminie przez dyrektora szkoły.

7.         Dyrektor może udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki nie uwzględnionej w harmonogramie szkolnych wycieczek.

8.         Program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona          i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

9.         Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:

-          podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości –liczba opiekunów zależy od   wieku i stopnia rozwoju psychofizycznego uczniów,

-          podczas wycieczek poza jej terenem – liczba uczniów pozostająca pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 20 uczniów, w przypadku dzieci do 10 lat liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 15 osób,

-          liczba uczniów pozostających pod opieką jednego opiekuna ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami jest młodzież i dzieci niepełnosprawne – ustala się dwóch opiekunów dla 5 uczniów autystycznych,

-          podczas wycieczek górskich- jeden opiekun dla 10 uczestników.

10.     Liczba opiekunów może ulec zmianie w zależności od wieku, stanu zdrowia, ewentualnej niepełnosprawności, a także ze względu na specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.

11.     Wycieczki piesze nizinne i podgórskie (do wysokości 600 m n. p. m. np.: Góry Świętokrzyskie), mogą być organizowana dla uczestników od lat 12, przy uwzględnieniu 3 – 5 godzin dziennego marszu.

Wycieczki górskie (o wysokości powyżej 600 m n. p. m. np. Beskidy, Sudety) mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających odpowiednią zaprawę turystyczną /np. uczestnik innych wycieczek lub rajdów/.

Wycieczki wysokogórskie (o wysokości powyżej 1000 m n. p. m. np. Tatry, Karkonosze, Beskid Wysoki) mogą być organizowane dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat i posiadają odpowiednią zaprawę turystyczną.

12.     Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą.

13.     Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

14.     Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

15.     Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane               z udziałem w niej ich dziecka.

16.     Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza szkołę, a następnie odnotować ten fakt w „Ewidencji wyjść w godzinach słuzbowych”.

17.     Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

18.     Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

19.     Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki/imprezy zagranicznej ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

20.     Placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie winna posiadać kartę      kwalifikacyjną obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami kraju).

 

§ 10

 

Finansowanie wycieczek

 

1.         Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2.         Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

3.         Na podstawie złożonego zobowiązania rodzice uczniów biorących udział                 w wycieczce pokrywają związane z nią koszty.

4.         Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5.         Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

6.         Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.

7.         Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8.         Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

 

 

§ 11

 

Dokumentacja wycieczki

 

Na dokumentację wycieczki składają się:

1.         Dwa egzemplarze karty wycieczki z harmonogramem.

2.         Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki.

3.         Pisemne zgody rodziców.

4.         Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – (wycieczka kilkudniowa).

5.         Polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych   wypadków.

6.         Potwierdzenie rezerwacji świadczeń.

7.         Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 6 winna być złożona            w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej jest to termin 10 dni. Opóźnienie w przedstawieniu               do zatwierdzenia  lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nie udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki lub imprezy.

8.         Oryginały dokumentacji wycieczki pozostają w szkole, a potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię zabiera kierownik wycieczki.

9.         Wycieczkę należy rozliczyć pod względem finansowym w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

 

§ 12

 

 Postanowienia końcowe

 

1.         Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.

2.         Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

3.         Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

4.         W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

5.         Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen              zachowania zawartych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

6.         W przypadku naruszenia przez ucznia  regulaminu wycieczki zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki, jeżeli regulamin zakłada taką ewentualność.

7.         W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz w sprawie zasad              i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

8.         Odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają pisemnej zgody dyrektora.

 

 

Załączniki:

1.         Instrukcja bezpieczeństwa dla szkolnej wycieczki autokarowej.

2.         Zasady opieki nad uczniami w czasie wycieczki/imprezy.

3.         Wzór „Karty wycieczki/imprezy”.

4.         Harmonogram wycieczki/imprezy.

5.         Oświadczenie rodziców.

6.         Wzór „Zgody dyrektora na opiekuna wycieczki/imprezy”.