STATUT

Rzecznika Praw Ucznia

§ 1

Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem, stoi na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, prawach i obowiązkach ucznia Kodeksu Norm obowiązujących w Zespole Szkół nr 4 w Ostrołęce,  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, konwencjach o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców i nauczycieli.

§ 2

Rzecznik jest wybierany przez uczniów w wyborach równych i tajnych.

Po jednym kandydacie na to stanowisko proponują klasy IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kandydatami mogą być, cieszący się zaufaniem ogółu społeczności szkolnej, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły (z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora).

§ 3

Wybory odbywają się w czerwcu (wyjątkowo w roku szkolnym 2004/2005 – w styczniu). Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialni są opiekunowie SU klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 4

Kadencja Rzecznika trwa 2 lata (wyjątkowo 2,5 roku po wyborach w styczniu 2005r) i kończy się z chwilą powołania jego następcy.

§ 5

Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

§ 6

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

§ 7

Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.

§ 8

Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

o        znajomość- Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

o        informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

o        interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,

o        udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

o        kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych,

o        składania sprawozdania przed dyrekcją szkoły ze swojej działalności na koniec każdego semestru.

§ 9

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

o        swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,

o        wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia,

o        zapoznania się z opinią stron konfliktu,

o        uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych,

o        odstąpienia od podjęcia interwencji.

§ 10

W swojej misji Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

§ 11

Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, ich rodziców (lub opiekunów prawnych), nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

§ 12

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

o        zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

o        podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

o        skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

o        w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

o        ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

§ 13

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

o        zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

o        podjęcie mediacji ze stronami,

o        zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

o        wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

§ 14

Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

§ 15

Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.01.2005 r.