Zamówienia publiczne

Ostrołęka, dnia 07.02.2018 r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

Oznaczenie sprawy: S.26.1.2018
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Organizacja i realizacja wycieczki do Grecji dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce”

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

„JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, 07-410 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 24

Uzasadnienie faktyczne i prawne najkorzystniejszej oferty:

 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów „standard hotelu” i „odległość hotelu od promenady”, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 84 pkt.

 1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
 2. Harctur Sp. z o.o., 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 43:
 • punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 48,51 pkt,
 • punktacja przyznana w kryterium „Standard hotelu” – 10 pkt,
 • punktacja przyznana w kryterium „Odległość hotelu od promenady” – 20 pkt,
 • łączna punktacja – 78,51 pkt;
 1. Biuro Podróży „ELLA TOURS”, Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica:
 • punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 48,59 pkt,
 • punktacja przyznana w kryterium „Standard hotelu” – 4 pkt,
 • punktacja przyznana w kryterium „Odległość hotelu od promenady” – 20 pkt,
 • łączna punktacja – 72,59 pkt
 1. „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, 07-410 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 24:
 • punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60 pkt,
 • punktacja przyznana w kryterium „Standard hotelu” – 4 pkt,
 • punktacja przyznana w kryterium „Odległość hotelu od promenady” – 20 pkt,
 • łączna punktacja – 84 pkt;
 1. Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono wykonawców.
 2. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono ofert.
 3. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta.

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

udzielana w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Nr ogłoszenia przetargu: 500234-N-2018 z dnia 08.01.2018 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 500008016-N-2018 z dnia 10.01.2018 r.

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Organizacja i realizacja wycieczki do Grecji dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce”:

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.01.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 19).
 2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3250,00 zł brutto na jedną osobę.
 3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 19.01.2018 r. do godz. 11.00 złożono 3 oferty. Następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena za 1 os. Termin wykonania zamówienia Warunki płatności
1. Harctur Sp. Z o.o., 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 43 3980,00 zł 23-30.06.2018 r. 30 dniowy termin płatności
2. Biuro Podróży „ELLA TOURS”, Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica 3974,00 zł 23-30.06.2018 r. 30 dniowy termin płatności
3. „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, 07-410 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 24 3218,00 zł 23-30.06.2018 r. 30 dniowy termin płatności

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

**********************************************************************************************************************************************************************************

Zamówienie na „Organizację i realizacj wycieczki do Grecji dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce”

Nr sprawy S.26.1.2018

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce, ul. Legionowa 17, 07-401 Ostrołęka

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu: usługi

Wartość szacunkowa: poniżej 209 000 euro

Termin składania ofert: 16.01.2018 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat, Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce, ul. Legionowa 17, 07-401 Ostrołęka

Data dodania: 08.01.2018r

Załączniki:

siwz_sp4

Ogłoszenie o zamówieniu

 

S.26.01.2018                                                  Ostrołęka, dnia 10.01.2018 r

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Organizacja i realizacja wycieczki do Grecji dla osób uprawnionych do korzystania

z ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

Zamawiający dokonał zmiany:

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny wykreśla się punkt 26.3

 jest:

26.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową  na którą złoży się utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej i   utrzymanie i konserwacja oznakowania aktywnego . W ofercie należy podać  odrębnie wysokość wynagrodzenia w formie ryczałtu miesięcznego na :

 1. a) remont i  konserwację sygnalizacji świetlnej  wynikającego z iloczynu ceny jednostkowej remontu  i utrzymania w przeliczeniu na 1 latarnię i ilości latarń  sygnalizacyjnych,
 2. b) na remont i konserwację oznakowania aktywnego wynikającego z iloczynu ceny jednostkowej remontu  i utrzymania w przeliczeniu na 1 moduł  zasilający i ilości modułów.

             Ceny te powinny obejmować zakres prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

powinno być:

 • Cena oferty jest ceną ryczałtową, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie zakresu przedmiotu zamówienia i wymagań niniejszej SIWZ. Cena obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach.

Cena powinna obejmować zakres prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny zmienia się numerację w  punkcie 26.4.

jest:

26.4.

powinno być:

24.4.

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny zmienia się numerację w punkcie 26.5.

jest:

26.5.

powinno być:

24.5.

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny zmienia się numerację w punkcie 26.6.

jest:

26.6.

powinno być:

24.6.

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny zmienia się numerację w punkcie 26.7.

jest:         

26.7.

powinno być:

24.7.

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny zmienia się numerację w punkcie 26.8.

jest:         

26.8.

powinno być:

24.8.

 • w Części I SIWZ ust. 24 – Opis sposobu obliczenia ceny zmienia się numerację w punkcie 26.9.

jest:         

26.9.

powinno być:

24.9.

 • w Części I SIWZ ust. 25 – Kryteria oceny ofert wykreśla się punkt 25.1.

jest:         

Kryterium Waga kryterium (%)
Cena (C) 60%
Standard hotelu (SH) 20%
Odległość hotelu od morza (OM) 20%

powinno być:

Kryterium Waga kryterium (%)
Cena (C) 60%
Standard hotelu (SH) 20%
Odległość hotelu od promenady (OP) 20%
 • w Części I SIWZ ust. 25 – Kryteria oceny ofert zmienia się zapis wyrażenia w podpunkcie 25.1.3

jest:         

„odległość hotelu od morza”

powinno być:

„odległość hotelu od promenady”

Pozostała treść punktu pozostaje bez zmian.

 • w Części I SIWZ ust. 28 pkt.9 – Skarga do sądu zmienia się numerację w punkcie 29.9.1

jest:         

29.9.1.

powinno być:

28.9.1.

 • w Części II SIWZ Projekt Umowy § 5 – Postanowienia finansowe i handlowe wykreśla się punkt 7

jest:         

 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: I rata nie przekraczająca 50% wartości zamówienia w terminie do dnia …………………………. w kwocie ………………., II rata do 30% wartości zamówienia w terminie do dnia …………………………… w kwocie ……………………., III rata po wykonaniu usługi i potwierdzeniu protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron, w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury wystawionej na: Szkołę Podstawową nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce, ul. Legionowa 17, 07-401 Ostrołęka, NIP 758-20-73-235, REGON 551255756.

powinno być:

 1. Zamawiający może udzielić wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. Zaliczkamoże zostać udzielona do wysokości 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w § 4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: I rata do 10% wartości zamówienia w terminie do dnia …………………………. w kwocie ………………., II rata do 10% wartości zamówienia w terminie do dnia …………………………… w kwocie ……………………… Zamawiający udzieli II raty zaliczki, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej w terminie 30 dni po wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę. Jeżeli wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie określone w § 4 zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu. Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi, oraz pomniejszeniu wynagrodzenia określonego w § 4 o kwotę wypłaconej zaliczki i potwierdzeniu protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron, w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury wystawionej na: Szkołę Podstawową nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce, ul. Legionowa 17, 07-401 Ostrołęka, NIP 758-20-73-235, REGON 551255756.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 11c i w oparciu o art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zamawiający wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówienie nr 500234-N-2018 z dnia 08.01.2018 r.:

 • W SEKCJI III ust. III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – określenie warunków należy dodać następującą treść:

powinno być:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualny wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1553 ze zm.).

 • W SEKCJI IV ust.IV.2) pkt. IV.2.2) Kryteria w tabeli wykreśla się czwarty wiersz:

jest:

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Standard hotelu 20,00
Odległość hotelu od morza 20,00

 

powinno być:

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Standard hotelu 20,00
Odległość hotelu od promenady 20,00

 

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu nr 500234-N-2018 z dnia 08.01.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w sekcji IV ust. 6.2) ogłoszenia – Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zapis: Data: 2018-01-19, godzina: 11:00.

Termin otwarcia ofert 19.01.2018 r. o godz. 12.30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych:
Numer ogłoszenia: 500008016-N-2018; data zamieszczenia: 10.01.2018 r.
Ogłoszenie powiązane: ogłoszenie nr 500234-N-2018 z dnia 08.01.2018 r.

                                                                                                          Zatwierdził:

                                                                                 Dariusz Bastek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

 1. I Dywizji T. Kościuszki w Ostrołęce

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmieniony Siwz_sp4